Tre'Lashe' Beauty Services

Home of the $15 Individual Lash

Women's Body Waxing                                                      Men's Full Body Waxing


Eyebrow                                     $8.00                                 Eyebrow                           $10


Lip                                              $5.00                                 Upper Lip                          $10


Chin                                            $5.00                                Chin                                  $8


Underarm                                   $10.00                               Underarm                         $15


Hands                                        $5.00                                 Hands                              $10


Half Arm                                   $15.00                                 Half Arm                            $20


Full Arm                                    $20.00                                Full Arm                             $25


Nipple                                       $8.00                                 Chest                                  $30


Half Leg                                    $20.00                               Back                                    $35


Back                                         $20.00                                Half Leg                              $25


Full Leg                                     $25.00                               Full Leg                             $30                                 

Feet                                          $8.00                                  Feet                                  $12


Bikini                                         $35.00                              Partial Brazilian                  $50


Brazilian                                    $45.00                              Brazilian                             $65